Products

وی سی دی های دانش افشان از ابتدایی تا دکتری

فیزیک

مقطع : کنکور اختصاصیرشته تحصیلی : ریاضیگرایش : نام استاد : آقای عیسی زادهتعداد وی سی دی : 30تعداد دی وی دی : 0 قیمت : 810000

توضیحات تکمیلی این درس به شرح زیر می باشند :

@daneshafshan67 ; اینستاگرام


فصول این درس به شرح زیر می باشند :

1- حركت شناسي2- ادامه حركت شناسي3- ادامه حركت شناسي-سقوط آزاد4- حركت در صفحه-حركت پرتابي5- ديناميك6- قانون سوم نيوتن-ديناميك 7- ادامه ديناميك8- ديناميك كشش نخ9- نوسان 10- ادامه نوسان-موجهاي مكانيكي11- ادامه موجهاي مكانيكي-صوت12- ادامه صوت13- ادامه صوت-موجهاي الكترومغناطيس14- آزمايش يانگ و فيزيك اتمي15- طيف اتمي-ساختار هسته16- فيزيك هسته اي نور17- ادامه نور18- شكست نور19- بردارها- كميت هاي فيزيكي20- كار و انرژي21- چگالي-ويژگي ماده-چگالي و فشار22- گرما و قانون گازها23- ادامه گرما و الكتريسيته ساكن 24- ادامه الكتريسيته و پتانسيل ميدان الكتريكي و خازن 25- مدارهاي الكتريكي26- ادامه مدارهاي الكتريكي و مغناطيسي27- مغناطيس28- نمونه سوال كنكور29- ترموديناميك و حركت پرتابي30- پديده دوپلر و قطعات نيمه هادي