کلیه ی وی سی دی و دی وی دی های آموزشی ، درسی ، کمک درسی و تقویتی دانش افشان


    


اول دبیرستان

نام درس: فیزیک

رشته تحصیلی:

گرایش:اول دبیرستان

نام درس: شیمی

رشته تحصیلی:

گرایش:اول دبیرستان

نام درس: زیست

رشته تحصیلی:

گرایش:اول دبیرستان

نام درس: زبان

رشته تحصیلی:

گرایش:اول دبیرستان

نام درس: عربی

رشته تحصیلی:

گرایش:اول دبیرستان

نام درس: ریاضی

رشته تحصیلی:

گرایش:اول دبیرستان

نام درس: نمونه سوال ریاضی

رشته تحصیلی:

گرایش:اول دبیرستان

نام درس: نمونه سوال زبان

رشته تحصیلی:

گرایش:اول دبیرستان

نام درس: نمونه سوال شیمی

رشته تحصیلی:

گرایش:اول دبیرستان

نام درس: نمونه سوال عربی

رشته تحصیلی:

گرایش:اول دبیرستان

نام درس: نمونه سوال فیزیک

رشته تحصیلی:

گرایش:اول دبیرستان

نام درس: ساخت رباط

رشته تحصیلی:

گرایش:اول دبیرستان

نام درس: ریاضی به زبان آذری

رشته تحصیلی:

گرایش:دوم دبیرستان

نام درس: ریاضی

رشته تحصیلی:

گرایش:دوم دبیرستان

نام درس: فیزیک

رشته تحصیلی:

گرایش:دوم دبیرستان

نام درس: شیمی

رشته تحصیلی:

گرایش:دوم دبیرستان

نام درس: زبان

رشته تحصیلی:

گرایش:دوم دبیرستان

نام درس: عربی

رشته تحصیلی:

گرایش:دوم دبیرستان

نام درس: عربی انسانی

رشته تحصیلی:

گرایش:دوم دبیرستان

نام درس: هندسه 1

رشته تحصیلی:

گرایش:دوم دبیرستان

نام درس: امار و مدلسازی

رشته تحصیلی:

گرایش:سوم هنرستان

نام درس: اصول حسابداری 1

رشته تحصیلی:

گرایش:سوم هنرستان

نام درس: نقشه کشی رسم فنی 1

رشته تحصیلی:

گرایش:دوم دبیرستان

نام درس: نمونه سوال ریاضی

رشته تحصیلی:

گرایش:دوم دبیرستان

نام درس: نمونه سوال هندسه 1

رشته تحصیلی:

گرایش:دوم دبیرستان

نام درس: نمونه سوال فیزیک

رشته تحصیلی:

گرایش:دوم دبیرستان

نام درس: نمونه سوال زبان

رشته تحصیلی:

گرایش:دوم دبیرستان

نام درس: نمونه سوال عربی تجربی ریاضی

رشته تحصیلی:

گرایش:دوم دبیرستان

نام درس: نمونه سوال عربی انسانی

رشته تحصیلی:

گرایش:دوم دبیرستان

نام درس: ساخت رباط

رشته تحصیلی:

گرایش:دوم دبیرستان

نام درس: دین وزندگی

رشته تحصیلی:

گرایش:دوم دبیرستان

نام درس: نمونه سوال شیمی

رشته تحصیلی:

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: حسابان

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: جبرواحتمال

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: هندسه 2

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: فیزیک

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: فیزیک

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: شیمی

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: عربی

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: زبان

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: نمونه سوال حسابان

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: نمونه سوال فیزیک

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: نمونه سوال زبان

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: نمونه سوال عربی

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: زبان فارسي 3

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: ریاضی

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: فیزیک

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: شیمی

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: عربی

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: زبان

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: زیست

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: نمونه سوال شیمی

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: نمونه سوال فیزیک

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: نمونه سوال زبان

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: نمونه سوال عربی

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: نمونه سوال ریاضی

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: زبان فارسي 3

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: ریاضی فنی و حرفه ای

رشته تحصیلی: هنرستان کارودانش

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: زبان

رشته تحصیلی: هنرستان کارودانش

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: عربی

رشته تحصیلی: هنرستان کارودانش

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: اصول حسابداری1

رشته تحصیلی: هنرستان کارودانش

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: حسابداری شرکت ها

رشته تحصیلی: هنرستان کارودانش

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: مدار الکتریکی

رشته تحصیلی: هنرستان کارودانش

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: متره برآورد

رشته تحصیلی: هنرستان کارودانش

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: مکانیک خودرو

رشته تحصیلی: هنرستان کارودانش

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: تکنولوژی مولد قدرت

رشته تحصیلی: هنرستان کارودانش

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: ساخت رباط

رشته تحصیلی: هنرستان کارودانش

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: نقشه کشی رسم فنی 1

رشته تحصیلی: هنرستان کارودانش

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: مقدمه تبدیل انرژی الکترومکانیکی

رشته تحصیلی: هنرستان کارودانش

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: نقشه برداری

رشته تحصیلی: هنرستان کارودانش

گرایش:سوم دبيرستان

نام درس: ماشین های DC

رشته تحصیلی: هنرستان کارودانش

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: محاسبات فنی

رشته تحصیلی: هنرستان کارودانش

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: تاریخ هنر جهان

رشته تحصیلی: هنرستان کارودانش

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: ریاضی

رشته تحصیلی: انسانی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: زبان

رشته تحصیلی: انسانی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: عربی

رشته تحصیلی: انسانی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: آرایه های ادبی

رشته تحصیلی: انسانی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: فلسفه و منطق

رشته تحصیلی: انسانی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: زبان فارسی

رشته تحصیلی: انسانی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: دین و زندگی

رشته تحصیلی: انسانی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: نمونه سوال ریاضی

رشته تحصیلی: انسانی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: نمونه سوال زبان

رشته تحصیلی: انسانی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: نمونه سوال عربی

رشته تحصیلی: انسانی

گرایش:سوم دبیرستان

نام درس: روان شناسی

رشته تحصیلی: انسانی

گرایش:پیش دانشگاهی

نام درس: حساب دیفرانسیل

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:پیش دانشگاهی

نام درس: هندسه تحلیلی و جبر خطی

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:پیش دانشگاهی

نام درس: ریاضی گسسته

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:پیش دانشگاهی

نام درس: فیزیک

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:پیش دانشگاهی

نام درس: شیمی 1

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:پیش دانشگاهی

نام درس: شیمی 2

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:پیش دانشگاهی

نام درس: زبان 1

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:پیش دانشگاهی

نام درس: زبان 2

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:پیش دانشگاهی

نام درس: فیزیک

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:پیش دانشگاهی

نام درس: ریاضی عمومی 1و2

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:پیش دانشگاهی

نام درس: زیست 1و2

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:پیش دانشگاهی

نام درس: ریاضی پایه انسانی

رشته تحصیلی: انسانی

گرایش:پیش دانشگاهی

نام درس: عربی

رشته تحصیلی: انسانی

گرایش:پیش دانشگاهی

نام درس: عروض و قافیه

رشته تحصیلی: انسانی

گرایش:پیش دانشگاهی

نام درس: ادبیات 1و2

رشته تحصیلی: انسانی

گرایش:دوم دبيرستان

نام درس: زيست

رشته تحصیلی: تجربي1

گرایش: مجموعه دبيرستاندهم

نام درس: زبان

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:دهم

نام درس: ریاضی

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:دهم

نام درس: شیمی

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:دهم

نام درس: ادبیات

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:دهم

نام درس: ریاضی

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:دهم

نام درس: شیمی

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:دهم

نام درس: زبان

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:دهم

نام درس: ادبیات

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:دهم

نام درس: ادبیات

رشته تحصیلی: هنرستان و کاردانش

گرایش:دهم

نام درس: ادبیات

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:یازدهم

نام درس: ریاضی

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:یازدهم

نام درس: فیزیک

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:یازدهم

نام درس: زبان

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:یازدهم

نام درس: فیزیک

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:یازدهم

نام درس: زبان

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:یازدهم

نام درس: زبان

رشته تحصیلی: انسانی

گرایش:یازدهم

نام درس: عربی

رشته تحصیلی: انسانی

گرایش:یازدهم

نام درس: زبان

رشته تحصیلی: هنرستان و کاردانش

گرایش:دوازدهم

نام درس: زبان

رشته تحصیلی: تجربی و ریاضی و انسانی

گرایش:یازدهم

نام درس: حسابان

رشته تحصیلی: ریاضی و فیزیک

گرایش:دوازدهم

نام درس: هندسه 3

رشته تحصیلی: ریاضی و فیزیک

گرایش:یازدهم

نام درس: شیمی

رشته تحصیلی: تجربی و ریاضی

گرایش:دهم

نام درس: فیزیک

رشته تحصیلی: ریاضی و فیزیک

گرایش:دهم

نام درس: فیزیک

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:دوازدهم

نام درس: شیمی

رشته تحصیلی: تجربی و ریاضی

گرایش:دوازدهم

نام درس: حسابان

رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک

گرایش:دهم

نام درس: ریاضی

رشته تحصیلی: انسانی

گرایش:دهم

نام درس: عربی

رشته تحصیلی: انسانی

گرایش:یازدهم

نام درس: زیست

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:دوازدهم

نام درس: زیست

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:یازدهم

نام درس: عربی

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش: تجربیدوازدهم

نام درس: فیزیک

رشته تحصیلی: ریاضی و تجربی

گرایش: ریاضی و تجربیدوازدهم

نام درس: عربی

رشته تحصیلی: انسانی

گرایش: انسانی