کلیه ی وی سی دی و دی وی دی های آموزشی ، درسی ، کمک درسی و تقویتی دانش افشان


    


دانشگاهی عمومی

نام درس: فارسی عمومی

رشته تحصیلی:

گرایش:دانشگاهی عمومی

نام درس: زبان

رشته تحصیلی:

گرایش:دانشگاهي

نام درس: آمار واحتمال مهندسی

رشته تحصیلی: کامپیوتر-نرم افزار-سخت افزار-فناوری اطلاعات

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: مدار منطقی

رشته تحصیلی: کامپیوتر-نرم افزار-سخت افزار-فناوری اطلاعات

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: فیزیک 1

رشته تحصیلی: کامپیوتر-نرم افزار-سخت افزار-فناوری اطلاعات

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: فیزیک 2

رشته تحصیلی: کامپیوتر-نرم افزار-سخت افزار-فناوری اطلاعات

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی پاسگال

رشته تحصیلی: کامپیوتر-نرم افزار-سخت افزار-فناوری اطلاعات

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: ساختمان داده

رشته تحصیلی: کامپیوتر-نرم افزار-سخت افزار-فناوری اطلاعات

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: ریاضی 1 کاردانی

رشته تحصیلی: کامپیوتر-نرم افزار-سخت افزار-فناوری اطلاعات

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: ریاضی 2 کاردانی

رشته تحصیلی: کامپیوتر-نرم افزار-سخت افزار-فناوری اطلاعات

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: تست ریاضی کاردانی

رشته تحصیلی: کامپیوتر-نرم افزار-سخت افزار-فناوری اطلاعات

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: فیزیک الکتریسیته مغناطیس

رشته تحصیلی: کامپیوتر-نرم افزار-سخت افزار-فناوری اطلاعات

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته مغناطیس

رشته تحصیلی: کامپیوتر-نرم افزار-سخت افزار-فناوری اطلاعات

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: مبانی الکترونیک 1

رشته تحصیلی: کامپیوتر-نرم افزار-سخت افزار-فناوری اطلاعات

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: ترمودینامیک 1

رشته تحصیلی: مکانیک- ماشین افزار-تعمیرات نیروگاه-ساخت تولید

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: مکانیک سیالات 1

رشته تحصیلی: مکانیک- ماشین افزار-تعمیرات نیروگاه-ساخت تولید

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: انتقال حرارت

رشته تحصیلی: مکانیک- ماشین افزار-تعمیرات نیروگاه-ساخت تولید

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: مکانیک خودرو

رشته تحصیلی: مکانیک- ماشین افزار-تعمیرات نیروگاه-ساخت تولید

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: استاتیک

رشته تحصیلی: مکانیک- ماشین افزار-تعمیرات نیروگاه-ساخت تولید

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: استاتيك

رشته تحصیلی: عمران-معماري

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: معادلات دیفرانسیل

رشته تحصیلی: برق -الکترونیک-قدرت-مخابرات

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: تست معادلات دیفرانسیل

رشته تحصیلی: برق -الکترونیک-قدرت-مخابرات

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: الکترومغناطیس

رشته تحصیلی: برق -الکترونیک-قدرت-مخابرات

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: مدار1

رشته تحصیلی: برق -الکترونیک-قدرت-مخابرات

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: مدار2

رشته تحصیلی: برق -الکترونیک-قدرت-مخابرات

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: شیمی عمومی 1

رشته تحصیلی: عمران-آب و فاضلاب-سد و شبکه-ساختمان ها آبی-معدن

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: مکانیک خاک

رشته تحصیلی: عمران-آب و فاضلاب-سد و شبکه-ساختمان ها آبی-معدن

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: هیدرولیک

رشته تحصیلی: عمران-آب و فاضلاب-سد و شبکه-ساختمان ها آبی-معدن

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: تحلیل سازه 1

رشته تحصیلی: عمران-آب و فاضلاب-سد و شبکه-ساختمان ها آبی-معدن

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: متره برآورد

رشته تحصیلی: عمران-آب و فاضلاب-سد و شبکه-ساختمان ها آبی-معدن

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: فولاد 1

رشته تحصیلی: عمران-آب و فاضلاب-سد و شبکه-ساختمان ها آبی-معدن

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: بتن 1

رشته تحصیلی: عمران-آب و فاضلاب-سد و شبکه-ساختمان ها آبی-معدن

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: بارگذاری

رشته تحصیلی: عمران-آب و فاضلاب-سد و شبکه-ساختمان ها آبی-معدن

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: دینامیک

رشته تحصیلی: عمران-آب و فاضلاب-سد و شبکه-ساختمان ها آبی-معدن

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: فیزیک مکانیک

رشته تحصیلی: عمران-آب و فاضلاب-سد و شبکه-ساختمان ها آبی-معدن

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: تاریخ هنر و جهان

رشته تحصیلی: معماری-مرمت-و احیای بناهای تاریخی

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: نقشه برداری

رشته تحصیلی: معماری-مرمت-و احیای بناهای تاریخی

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: نرم افزار اتوکد

رشته تحصیلی: معماری-مرمت-و احیای بناهای تاریخی

گرایش: فنی مهندسیدانشگاهي

نام درس: حقوق مدنی 1

رشته تحصیلی: حقوق

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: حقوق بین المللی عمومی 1

رشته تحصیلی: حقوق

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: حقوق بین المللی عمومی 2

رشته تحصیلی: حقوق

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: متون فقه 1

رشته تحصیلی: حقوق

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: اصول فقه 1

رشته تحصیلی: حقوق

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: حقوق اساسی

رشته تحصیلی: حقوق

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: مبانی جامعه شناسی

رشته تحصیلی: حقوق

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: متون حقوقی 1

رشته تحصیلی: حقوق

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: مقدمه مبانی و علم حقوق

رشته تحصیلی: حقوق

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: روانشناسی عمومی

رشته تحصیلی: ادبیات-زبان و ادبیات عرب-روانشناسی

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: روانشناسی تربیتی

رشته تحصیلی: ادبیات-زبان و ادبیات عرب-روانشناسی

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: صرف و نحو 1

رشته تحصیلی: ادبیات-زبان و ادبیات عرب-روانشناسی

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: ادبیات(بدیع)

رشته تحصیلی: ادبیات-زبان و ادبیات عرب-روانشناسی

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: ادبات(بیان)

رشته تحصیلی: ادبیات-زبان و ادبیات عرب-روانشناسی

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: ریاضی پایه

رشته تحصیلی: حسابداری

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: اصول حسابداری 1

رشته تحصیلی: حسابداری

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: اصول حسابداری 2

رشته تحصیلی: حسابداری

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: آمار کاربردی

رشته تحصیلی: حسابداری

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: حسابداری میانه 1

رشته تحصیلی: حسابداری

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: حسابداری صنعتی 1

رشته تحصیلی: حسابداری

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: ریاضی پیش (پایه پیم نور)

رشته تحصیلی: مدیریت

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: تحقیق در عملیات 1

رشته تحصیلی: مدیریت

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: حسابداری صنعتی 2

رشته تحصیلی: مدیریت

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: اقتصاد خرد

رشته تحصیلی: مدیریت

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: مبانی سازمان و مدیریت

رشته تحصیلی: مدیریت

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 2

رشته تحصیلی: مدیریت

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: آمار توصيفي

رشته تحصیلی: مدیریت

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: مدیریت رفتار سازمانی

رشته تحصیلی: مدیریت

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: مدیریت مالی 1

رشته تحصیلی: مدیریت

گرایش: علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: آمار توصيفي

رشته تحصیلی: ریاضی-کاربردی-محض-مديريت-حسابداري

گرایش: علوم پایهدانشگاهي

نام درس: شیمی معدنی 1

رشته تحصیلی: شیمی-کاربردی-محض

گرایش: علوم پایهدانشگاهي

نام درس: شیمی تجزیه 1

رشته تحصیلی: شیمی-کاربردی-محض

گرایش: علوم پایهدانشگاهي

نام درس: شیمی آلی 1

رشته تحصیلی: شیمی-کاربردی-محض

گرایش: علوم پایهدانشگاهي

نام درس: شیمی آلی 2

رشته تحصیلی: شیمی-کاربردی-محض

گرایش: علوم پایهدانشگاهي

نام درس: عملیات واحد

رشته تحصیلی: شیمی-کاربردی-محض

گرایش: علوم پایهدانشگاهي

نام درس: فیزیولوژی گایتون

رشته تحصیلی: فوریت پزشکی-علوم آزمایشگاهی-مامایی-بهداشت

گرایش: مجموعه پزشکیدانشگاهي

نام درس: بیوشیمی

رشته تحصیلی: فوریت پزشکی-علوم آزمایشگاهی-مامایی-بهداشت

گرایش: مجموعه پزشکیدانشگاهي

نام درس: آناتومی انسان

رشته تحصیلی: فوریت پزشکی-علوم آزمایشگاهی-مامایی-بهداشت

گرایش: مجموعه پزشکیدانشگاهي

نام درس: ژنتیک مهندسی

رشته تحصیلی: کشاورزی

گرایش: مجموعه کشاورزیدانشگاهي

نام درس: مقاومت مصالح1

رشته تحصیلی: کشاورزی

گرایش: مجموعه کشاورزیدانشگاهي

نام درس: مکانیک سیالات 1

رشته تحصیلی: کشاورزی

گرایش: مجموعه کشاورزیدانشگاهي

نام درس: گیاه شناسی (سیستماتیک

رشته تحصیلی: کشاورزی

گرایش: مجموعه کشاورزیدانشگاهي

نام درس: حقوق مدنی 8

رشته تحصیلی: حقوق-فقه و مبانی حقوق اسلامی-علوم سیاسی

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: حقوق تجارت 3

رشته تحصیلی: حقوق-فقه و مبانی حقوق اسلامی-علوم سیاسی

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: متون فقه 3

رشته تحصیلی: حقوق-فقه و مبانی حقوق اسلامی-علوم سیاسی

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: زبان تخصصی حقوق ( متون حقوقی )

رشته تحصیلی: حقوق-فقه و مبانی حقوق اسلامی-علوم سیاسی

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: متون حقوقی 2

رشته تحصیلی: حقوق-فقه و مبانی حقوق اسلامی-علوم سیاسی

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: حقوق بین المللی خصوصی

رشته تحصیلی: حقوق-فقه و مبانی حقوق اسلامی-علوم سیاسی

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: آیین دادرسی کیفری 1

رشته تحصیلی: حقوق-فقه و مبانی حقوق اسلامی-علوم سیاسی

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: حقوق جزای اختصاصی 1

رشته تحصیلی: حقوق-فقه و مبانی حقوق اسلامی-علوم سیاسی

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: روانشناسی رشد

رشته تحصیلی: روانشناسی

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: حسابداری میانه 2

رشته تحصیلی: حسابداری

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: تحقیق در عملیات 2

رشته تحصیلی: حسابداری

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: زبان تخصصی حسابداری 1

رشته تحصیلی: حسابداری

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: اقتصاد کلان

رشته تحصیلی: حسابداری

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: اقتصاد خرد

رشته تحصیلی: حسابداری

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: کنترل موجودی

رشته تحصیلی: حسابداری

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: مدیریت استراتژیک

رشته تحصیلی: مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: مدیریت منابع انسانی

رشته تحصیلی: مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: مدیریت کیفیت و بهره وری

رشته تحصیلی: مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: مدیریت بازاریابی

رشته تحصیلی: مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: مبادی العربیه 4

رشته تحصیلی: مجموعه زبان و ادبیات فارسی

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: ریاضی عمومی 1

رشته تحصیلی: مدیریت پروژه

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: ریاضی 1 حل تمرین

رشته تحصیلی: مدیریت پروژه

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: ریاضی عمومی 2

رشته تحصیلی: مدیریت پروژه

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: اقتصاد مهندسی

رشته تحصیلی: مدیریت پروژه

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: متره برآورد

رشته تحصیلی: مدیریت پروژه

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: تحلیل سازه 2

رشته تحصیلی: مدیریت پروژه

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: نقشه کشی رسم فنی 1

رشته تحصیلی: مدیریت اجرائی

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: مبانی الکترونیک 1 با تست

رشته تحصیلی: مدیریت اجرائی

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: ماشین الکتریکی 1

رشته تحصیلی: مدیریت اجرائی

گرایش: مجموعه فني مهندسيدانشگاهي

نام درس: ساختمان گسسته

رشته تحصیلی: مدیریت اجرائی

گرایش: مجموعه فني مهندسيدانشگاهي

نام درس: زبان مهارت های یادگیری

رشته تحصیلی: زبان انگلیسی

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: خواندن و درک مفاهیم

رشته تحصیلی: زبان انگلیسی

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهي

نام درس: مکانیک کوانتومي

رشته تحصیلی: فیزیک

گرایش: مجموعه علوم پایهدانشگاهي

نام درس: فیزیک هسته ای

رشته تحصیلی: فیزیک

گرایش: مجموعه علوم پایهدانشگاهي

نام درس: کاربرد طیف سنجی

رشته تحصیلی: شیمی-زیست شناسی-زمین شناسی

گرایش: مجموعه علوم پایهدانشگاهي

نام درس: شیمی تجزیه دستگاهی

رشته تحصیلی: شیمی-زیست شناسی-زمین شناسی

گرایش: مجموعه علوم پایهدانشگاهي

نام درس: شیمی فیزیک 2

رشته تحصیلی: شیمی-زیست شناسی-زمین شناسی

گرایش: مجموعه علوم پایهدانشگاهي

نام درس: شیمی تجزیه 2

رشته تحصیلی: شیمی-زیست شناسی-زمین شناسی

گرایش: مجموعه علوم پایهدانشگاهي

نام درس: شیمی الی 3

رشته تحصیلی: شیمی-زیست شناسی-زمین شناسی

گرایش: مجموعه علوم پایهدانشگاهي

نام درس: تشریح مورفولوژی گیاهی

رشته تحصیلی: شیمی-زیست شناسی-زمین شناسی

گرایش: مجموعه علوم پایهدانشگاهي

نام درس: الکتروشیمی

رشته تحصیلی: شیمی-زیست شناسی-زمین شناسی

گرایش: مجموعه علوم پایهدانشگاهي

نام درس: آنالیز ریاضی1

رشته تحصیلی: ریاضی-آمار

گرایش: مجموعه علوم پایهدانشگاهي

نام درس: تحقیق در عملیات 2

رشته تحصیلی: ریاضی-آمار

گرایش: مجموعه علوم پایهدانشگاهي

نام درس: مبانی کامپیوترC

رشته تحصیلی: ریاضی-آمار

گرایش: مجموعه علوم پایهدانشگاهي

نام درس: فولاد 2

رشته تحصیلی: عمران-مهندسی راه آهن

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهي

نام درس: مقاومت مصالح 2

رشته تحصیلی: عمران-مهندسی راه آهن

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهي

نام درس: تست ديناميك

رشته تحصیلی: عمران-مهندسی راه آهن

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهي

نام درس: نظریه زبان ماشین

رشته تحصیلی: کامپیوتر-نرم افزار-سخت افزار-فناوری اطلاعات

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهي

نام درس: محاسبات عددی

رشته تحصیلی: کامپیوتر-نرم افزار-سخت افزار-فناوری اطلاعات

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهي

نام درس: ماشین الکتریکی 2

رشته تحصیلی: کامپیوتر-نرم افزار-سخت افزار-فناوری اطلاعات

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهي

نام درس: مبانی کامپیوتر

رشته تحصیلی: کامپیوتر-نرم افزار-سخت افزار-فناوری اطلاعات

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهي

نام درس: زبان تخصصی کامپیوترIT

رشته تحصیلی: کامپیوتر-نرم افزار-سخت افزار-فناوری اطلاعات

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهي

نام درس: ترمودینامیک 1

رشته تحصیلی: مهندسی مواد-متالوژی صنعتی

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهي

نام درس: ترمودینامیک 2

رشته تحصیلی: مهندسی مواد-متالوژی صنعتی

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهي

نام درس: ارتعاشات

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهي

نام درس: سیستم های کنترل خطی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهي

نام درس: بررسی سیستم های قدرت

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهي

نام درس: مخابرات 2

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهي

نام درس: سیگنال ها و سیستم ها

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهي

نام درس: الکترونیک 2

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهي

نام درس: روش های شکل دادن به فلزات

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی-نفت-معدن-مواد-نساجی-پلیمر

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهي

نام درس: انتقال جرم

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی-نفت-معدن-مواد-نساجی-پلیمر

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهي

نام درس: تکنولوژی مولد قدرت

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-مهندسی هوافضا

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهي

نام درس: طراحی اجزا1

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-مهندسی هوافضا

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهي

نام درس: مکانیک خودرو

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-مهندسی هوافضا

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهي

نام درس: دینامیک ماشین

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-مهندسی هوافضا

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهي

نام درس: طرح ریزی واحد صنعتی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهي

نام درس: تاریخ هنر و جهان

رشته تحصیلی: مهندسی معماری

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهي

نام درس: نقشه برداری

رشته تحصیلی: مهندسی معماری

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: تست تحليل سازه 2

رشته تحصیلی: فني مهندسي

گرایش:ارشد

نام درس: تست تحليل سازه 1

رشته تحصیلی: فني مهندسي

گرایش:ارشد

نام درس: حقوق جزاي اختصاصي1

رشته تحصیلی:

گرایش: مجموعه علوم انسانيارشد

نام درس: رياضي و كاربرد آن در مهندسي شيمي

رشته تحصیلی:

گرایش: مجموعه فني مهندسيارشد

نام درس: زبان MBA مديريت

رشته تحصیلی:

گرایش: مجموعه علوم انسانيدانشگاهي

نام درس: مباني رياضي

رشته تحصیلی:

گرایش: مجموعه فني مهندسيارشد

نام درس: مهندسي مخزن

رشته تحصیلی:

گرایش: مجموعه فني مهندسيارشد

نام درس: حقوق مدنی 1

رشته تحصیلی: مجموعه حقوق

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: حقوق مدنی 8

رشته تحصیلی: مجموعه حقوق

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: حقوق تجارت 3

رشته تحصیلی: مجموعه حقوق

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: حقوق بین المللی خصوصی 1

رشته تحصیلی: مجموعه حقوق

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: اصول فقه 1

رشته تحصیلی: مجموعه حقوق

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: زبان تخصصی حقوق (متون حقوقی)

رشته تحصیلی: مجموعه حقوق

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: متون فقه 1

رشته تحصیلی: مجموعه حقوق

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: متون فقه 3

رشته تحصیلی: مجموعه حقوق

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: حقوق بین الملل عمومی 1

رشته تحصیلی: مجموعه حقوق

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: حقوق بین الملل عمومی 2

رشته تحصیلی: مجموعه حقوق

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: حقوق اساسی

رشته تحصیلی: مجموعه حقوق

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: آیین دادرسی کیفری 1

رشته تحصیلی: مجموعه حقوق

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: ریاضی پایه

رشته تحصیلی: مجموعه مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 2

رشته تحصیلی: مجموعه مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: آمار کاربردی

رشته تحصیلی: مجموعه مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: تست مبانی سازمان و مدیریت

رشته تحصیلی: مجموعه مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: مدیریت رفتار سازمانی

رشته تحصیلی: مجموعه مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: مدیریت منابع انسانی

رشته تحصیلی: مجموعه مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: تحقیق در عملیات 1

رشته تحصیلی: مجموعه مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: تحقیق در عملیات 2

رشته تحصیلی: مجموعه مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: مدیریت بازاریابی

رشته تحصیلی: مجموعه مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: حسابداری صنعتی 1

رشته تحصیلی: مجموعه مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: حسابداری صنعتی2

رشته تحصیلی: مجموعه مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: آمار توصیفی

رشته تحصیلی: مجموعه مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: مبانی سازمان و مدیریت

رشته تحصیلی: مجموعه مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: مدیریت رفتار سازمانی

رشته تحصیلی: مجموعه مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: تست مدیریت رفتار سازمانی

رشته تحصیلی: مجموعه مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: اقتصاد خرد

رشته تحصیلی: مجموعه مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: اقتصاد کلان

رشته تحصیلی: مجموعه مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: مدیریت مالی 1

رشته تحصیلی: مجموعه مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: تست مدیریت بازاریابی

رشته تحصیلی: مجموعه مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: ریاضی پیش

رشته تحصیلی: مجموعه مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: تست تحقیق در عملیات

رشته تحصیلی: مجموعه مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: حسابداری صنعتی 1

رشته تحصیلی: مجموعه حسابداری

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: حسابداری صنعتی 2

رشته تحصیلی: مجموعه حسابداری

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: آمار توصیفی

رشته تحصیلی: مجموعه حسابداری

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: آمار کاربردی

رشته تحصیلی: مجموعه حسابداری

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: زبان تخصصی حسابداری 1

رشته تحصیلی: مجموعه حسابداری

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: ریاضی عمومی 1

رشته تحصیلی: مجموعه مدیریت اجرائیMBA

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: زبان MBA

رشته تحصیلی: مجموعه مدیریت اجرائیMBA

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: ریاضی عمومی 2

رشته تحصیلی: مجموعه مدیریت اجرائیMBA

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: مبادی العربیه 4

رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: صرف و نحو1

رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: روانشناسی عمومی

رشته تحصیلی: روانشناسی

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: روانشناسی رشد

رشته تحصیلی: روانشناسی

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: روانشانسی تربیتی

رشته تحصیلی: روانشناسی

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: روانشناسی عمومی

رشته تحصیلی: روانشناسی

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: فیزیولوژی گایتون

رشته تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: تاریخ هنر و جهان

رشته تحصیلی: مجموعه هنر

گرایش: مجموعه هنر و معماریارشد

نام درس: استاتیک (ایستایی

رشته تحصیلی: مجموعه مهندسی معماری

گرایش: مجموعه هنر و معماریارشد

نام درس: استاتیک (ایستایی

رشته تحصیلی: مجموعه مهندسی معماری

گرایش: مجموعه هنر و معماریارشد

نام درس: فیزیک 2

رشته تحصیلی: مجموعه فیزیک

گرایش: مجموعه علوم پایهارشد

نام درس: فیزیک الکتریسیته مغناطیس

رشته تحصیلی: مجموعه فیزیک

گرایش: مجموعه علوم پایهارشد

نام درس: فیزیک مکانیک

رشته تحصیلی: مجموعه فیزیک

گرایش: مجموعه علوم پایهارشد

نام درس: مکانیک کوانتومی

رشته تحصیلی: مجموعه فیزیک

گرایش: مجموعه علوم پایهارشد

نام درس: الکترومغناطیس

رشته تحصیلی: مجموعه فیزیک

گرایش: مجموعه علوم پایهارشد

نام درس: شیمی الی 1

رشته تحصیلی: مجموعه شیمی

گرایش: مجموعه علوم پایهارشد

نام درس: شیمی الی 2

رشته تحصیلی: مجموعه شیمی

گرایش: مجموعه علوم پایهارشد

نام درس: شیمی الی 3

رشته تحصیلی: مجموعه شیمی

گرایش: مجموعه علوم پایهارشد

نام درس: شیمی تجزیه 1

رشته تحصیلی: مجموعه شیمی

گرایش: مجموعه علوم پایهارشد

نام درس: شیمی تجزیه 2

رشته تحصیلی: مجموعه شیمی

گرایش: مجموعه علوم پایهارشد

نام درس: کاربرد طیف سنجی

رشته تحصیلی: مجموعه شیمی

گرایش: مجموعه علوم پایهارشد

نام درس: شیمی فیزیک 2

رشته تحصیلی: مجموعه شیمی

گرایش: مجموعه علوم پایهارشد

نام درس: شیمی معدنی 1

رشته تحصیلی: مجموعه شیمی

گرایش: مجموعه علوم پایهارشد

نام درس: شیمی تجزیه دستگاهی

رشته تحصیلی: مجموعه شیمی

گرایش: مجموعه علوم پایهارشد

نام درس: آنالیز ریاضی 1

رشته تحصیلی: مجموعه ریاضی

گرایش: مجموعه علوم پایهارشد

نام درس: معادلات دیفرانسیل

رشته تحصیلی: مجموعه ریاضی

گرایش: مجموعه علوم پایهارشد

نام درس: تست معادلات دیفرانسیل

رشته تحصیلی: مجموعه ریاضی

گرایش: مجموعه علوم پایهارشد

نام درس: مبانی کامپیوتر

رشته تحصیلی: علوم کامپیوتر

گرایش: مجموعه علوم پایهارشد

نام درس: ساختمان داده ها

رشته تحصیلی: علوم کامپیوتر

گرایش: مجموعه علوم پایهارشد

نام درس: مدارهای الکتریکی 1

رشته تحصیلی: مجموعه مهندسی برق

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: مدار های الکتریکی 2

رشته تحصیلی: مجموعه مهندسی برق

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: ماشین های الکتریکی 1

رشته تحصیلی: مجموعه مهندسی برق

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: ماشین های الکتریکی 2

رشته تحصیلی: مجموعه مهندسی برق

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: مبانی الکترونیک1

رشته تحصیلی: مجموعه مهندسی برق

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: تست مبانی الکترونیک 1

رشته تحصیلی: مجموعه مهندسی برق

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: سیستم های کنترل خطی

رشته تحصیلی: مجموعه مهندسی برق

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: بررسی سیستم ها قدرت

رشته تحصیلی: مجموعه مهندسی برق

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: مدار منطقی

رشته تحصیلی: مجموعه مهندسی برق

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: سیگنالها و سیستم ها

رشته تحصیلی: مجموعه مهندسی برق

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: تسته سیگنالها و سیستم ها

رشته تحصیلی: مجموعه مهندسی برق

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: نقشه برداری

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: تحلیل سازه 1

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: تحلیل سازه 2

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: مکانیک سیالات 1

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: بتن 1

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: فولاد1

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: فولاد2

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: مقاومت مصالح 1

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: تست های مقاومت مصالح 1

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: مقاومت مصالح 2

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: تست های تحلیل سازه 1

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: تست های تحلیل سازه 2

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: مکانیک خاک

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: هیدرولیک

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: ترمودینامیک 1

رشته تحصیلی: مجموعه مهندسی مکانیک

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: ترمودینامیک 2

رشته تحصیلی: مجموعه مهندسی مکانیک

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: انتقال حرارت

رشته تحصیلی: مجموعه مهندسی مکانیک

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: طراحی اجزاء

رشته تحصیلی: مجموعه مهندسی مکانیک

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: دینامیک

رشته تحصیلی: مجموعه مهندسی مکانیک

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: تست های دینامیک

رشته تحصیلی: مجموعه مهندسی مکانیک

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: ارتعاشات

رشته تحصیلی: مجموعه مهندسی مکانیک

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: مکانیک سیالات 1

رشته تحصیلی: مهندسی معدن

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: انتقال جرم

رشته تحصیلی: مهندسی معدن

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: اقتصاد مهندسی

رشته تحصیلی: مجموعه صنایع

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: ریاضی عمومی 1

رشته تحصیلی: مهندسی مواد

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: ریاضی عمومی 2

رشته تحصیلی: مهندسی مواد

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: نظریه زبان ماشین

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: ساختمان گسسته

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: محاسبات عددی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: زبان تخصصی کامپیوتر IT

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: عملیات واحد

رشته تحصیلی: مهندسی فراوری و انتقال گاز

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: مدیریت استراتژیک

رشته تحصیلی: مدیریت اجرائی-MBA

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیارشد

نام درس: شیمی عمومی 1

رشته تحصیلی: فیزیولوژی دامپزشکی

گرایش: مجموعه علوم پزشکیارشد

نام درس: بیوشیمی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی دامپزشکی

گرایش: مجموعه علوم پزشکیارشد

نام درس: گیاه شناسی(سیستماتیک

رشته تحصیلی: کشاورزی-محیط زیست-علوم جغرافیا

گرایش: مجموعه کشاورزیارشد

نام درس: تشریح مور فولوژی گیاهی

رشته تحصیلی: کشاورزی-محیط زیست-علوم جغرافیا

گرایش: مجموعه کشاورزیارشد

نام درس: تست گياه شناسي

رشته تحصیلی: مهندسی كشاورزي

گرایش: مجموعه كشاورزيکارشناسی

نام درس: حقوق تجارت 3

رشته تحصیلی: حقوق-فقه و مبانی حقوق اسلامی-علوم سیاسی

گرایش: مجموعه علوم انسانیکارشناسی

نام درس: کنترل موجودی

رشته تحصیلی: مدیریت

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: تست های سیستم کنترل خطی

رشته تحصیلی: مجموعه مهندسی برق

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیکارشناسی

نام درس: بارگذاری

رشته تحصیلی: مدیریت اجرائی

گرایش: مجموعه علوم انسانیدانشگاهی

نام درس: مدیریت ماتی 2

رشته تحصیلی: مدیریت

گرایش:دانشگاهی

نام درس: شیمی فیزیک 1

رشته تحصیلی: شیمی

گرایش: محض و کاربردیدانشگاهی

نام درس: کاربرد پی و مسائل آن

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش:دانشگاهی

نام درس: حقوق مدنی 3

رشته تحصیلی: حقوق

گرایش:کارشناسی

نام درس: حقوق تجارت 2 شرکت ها (سهامی )

رشته تحصیلی: مجموعه حقوق

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: حقوق سازمان های بین الملل و شرح موادی از منشور

رشته تحصیلی: مجموعه حقوق

گرایش: مجموعه علوم انسانیکارشناسی

نام درس: حقوق سازمان های بین الملل و شرح موادی از منشور

رشته تحصیلی: مجموعه حقوق

گرایش: مجموعه علوم انسانیکارشناسی

نام درس: فیزیولوژی گایتون

رشته تحصیلی: فوریت پزشکی- علوم آزمایشگاهی- مامایی - بهداشت

گرایش: مجموعه پزشکیارشد

نام درس: فیزیولوژی گایتون

رشته تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش: مجموعه علوم انسانیارشد

نام درس: عملیات واحد

رشته تحصیلی: مهندسی فراوری و انتقال گاز

گرایش: مجموعه فنی و مهندسیدانشگاهی

نام درس: مکانیک سیالات 1

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - مکانیک

گرایش: مجموعه فنی و مهندسی- مجموعه کشاورزیدانشگاهی

نام درس: مکانیک سیالات 2

رشته تحصیلی: مهندسی عمران- مکانیک

گرایش: مجموعه فنی مهندسی - کشاورزیدانشگاهی

نام درس: حقوق مدنی 3

رشته تحصیلی: حقوق

گرایش: علوم انسانی