کلیه ی وی سی دی و دی وی دی های آموزشی ، درسی ، کمک درسی و تقویتی دانش افشان


    


آموزش

نام درس: آموزش ارگ

رشته تحصیلی:

گرایش:آموزش

نام درس: آموزش گیتار

رشته تحصیلی:

گرایش:آموزش

نام درس: آموزش نقاشی با ابرنگ

رشته تحصیلی:

گرایش:آموزش

نام درس: آموزش زبان مقدماتی

رشته تحصیلی:

گرایش:آموزش

نام درس: نقشه برداری

رشته تحصیلی:

گرایش:آموزش

نام درس: ساخت رباط

رشته تحصیلی:

گرایش:آموزش

نام درس: آموزش زبان اسپرانتو

رشته تحصیلی:

گرایش:آموزش

نام درس: آموزش زبان پیشرفته

رشته تحصیلی:

گرایش: