کلیه ی وی سی دی و دی وی دی های آموزشی ، درسی ، کمک درسی و تقویتی دانش افشان


    


کنکور عمومی

نام درس: ادبیات

رشته تحصیلی:

گرایش:کنکور اختصاصی

نام درس: ریاضی

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:کنکور اختصاصی

نام درس: فیزیک

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:کنکور اختصاصی

نام درس: شیمی

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:کنکور اختصاصی

نام درس: زیست

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:کنکور اختصاصی

نام درس: ریاضی

رشته تحصیلی: تجربی

گرایش:کنکور اختصاصی

نام درس: فیزیک

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:کنکور اختصاصی

نام درس: شیمی

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:کنکور اختصاصی

نام درس: هندسه تحلیلی و جبر خطی

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:کنکور اختصاصی

نام درس: دیفراسیل و انتگرال 1و2

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:کنکور اختصاصی

نام درس: ریاضی

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:کنکور اختصاصی

نام درس: ریاضی گسسته

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش:کنکور اختصاصی

نام درس: دین و زندگی

رشته تحصیلی: انسانی

گرایش:کنکور اختصاصی

نام درس: عربی

رشته تحصیلی: انسانی

گرایش:کنکور اختصاصی

نام درس: روانشناسی

رشته تحصیلی: انسانی

گرایش:کنکور اختصاصی

نام درس: جامعه شناسی

رشته تحصیلی: انسانی

گرایش:کنکور نظام جدید

نام درس: شیمی

رشته تحصیلی: تجربی و ریاضی

گرایش: