Products

وی سی دی های دانش افشان از ابتدایی تا دکتری

فیزیک الکتریسیته مغناطیس

مقطع : دانشگاهيرشته تحصیلی : کامپیوتر-نرم افزار-سخت افزار-فناوری اطلاعاتگرایش : فنی مهندسی نام استاد : آقای ابر قوییتعداد وی سی دی : 12تعداد دی وی دی : 3 قیمت : 2500000

توضیحات تکمیلی این درس به شرح زیر می باشند :

daneshafshan67@ ; اینستاگرام


فصول این درس به شرح زیر می باشند :

1- بار الكتريكي - ميدان الكتريكي2- ميدان الكتريكي3- ميدان الكتريكي قانون گاوس4- پتانسيل الكتريكي 5- خازن6- جريان و مقاومت الكتريكي7- قوانين گيرشهف + مقدار RC8- ميدان مغناطيسي9- ميدان مغناطيسي ناشي از جريان - قانون بيو ساوار10- ميدان مغناطيس ناشي از جريان11- القايش و القايندگي12- ادامه القايش و القايندگي