Products

وی سی دی های دانش افشان از ابتدایی تا دکتری

بارگذاری

مقطع : دانشگاهيرشته تحصیلی : عمران-آب و فاضلاب-سد و شبکه-ساختمان ها آبی-معدنگرایش : فنی مهندسی نام استاد : آقای صباغیتعداد وی سی دی : 10تعداد دی وی دی : 2 قیمت : 2000000

توضیحات تکمیلی این درس به شرح زیر می باشند :

@daneshafshan67 ; اینستاگرام


فصول این درس به شرح زیر می باشند :

1- بار مرده (dead load)2- بار زنده (Lo load)3- ادامه مبحث بار زنده و بار برف 4- اثرات آب و خاك سازه- بار باد 5- ادامه مبحث بار باد 6- ادامه حل مثال مبحث اثر باد و بارهاي ناشي از زلزله 7- بارهاي ناشي از زلزله 8- بارهاي ناشي از زلزله 9- ادامه مبحث زلزله 10- ادامه مبحث زلزله (پيچش در طبقات)