Products

وی سی دی های دانش افشان از ابتدایی تا دکتری

حسابداری صنعتی 1

مقطع : دانشگاهيرشته تحصیلی : حسابداریگرایش : علوم انسانی نام استاد : آقای محمود نیاتعداد وی سی دی : 16تعداد دی وی دی : 3 قیمت : 2600000

توضیحات تکمیلی این درس به شرح زیر می باشند :

@daneshafshan67 ; اینستاگرام


فصول این درس به شرح زیر می باشند :

1- جايگاه صنعتي- مالي-مديريت- فصل 2 مفاهيم حسابداري صنعتي2- مفاهيم حسابداري و حل مثال3- مفاهيم صنعتي 1- ادامه فصل دوم4- تمرين از هزينه هاي توليدي5- حسابداري و مؤسه خدماتي6- حسابداري و مؤسه خدماتي و بازرگاني7- حسابداري بهاي تمام شده در مؤسسات بازرگاني و دولتي8- حسابداري در شركت هاي توليدي9- حسابداري مواد و بهاي تمام شده10- حسابداري مواد و بهاي تمام شده11- اقلام بهاي تمام شده سربار12- نظام محاسبه ب.ت(بهاي تمام شده)13- هزينه يابي مرحله اي14- هزينه يابي مرحله اي- FIFO- ميانگين15- تخصيص هزينه هاي سربار و داير16- مثال تكميلي هزينه هاي مرحله اي