Products

وی سی دی های دانش افشان از ابتدایی تا دکتری

شیمی تجزیه 1

مقطع : دانشگاهيرشته تحصیلی : شیمی-کاربردی-محضگرایش : علوم پایه نام استاد : آقای سلامیتعداد وی سی دی : 14تعداد دی وی دی : 3 قیمت : 2600000

توضیحات تکمیلی این درس به شرح زیر می باشند :

@daneshafshan67 ; اینستاگرام


فصول این درس به شرح زیر می باشند :

1- خطا در شيمي تجزيه 2- خطا در شيمي تجزيه و ارزيابي داده هاي آماري 3- ارزيابي داده هاي آماري و روشهاي وزني تجزيه اي 4- روشهاي وزني تجزيه اي 5- روشهاي تيتر سنجي 6- زوشهاي تيتر سنجي و محلول هاي آبي 7- ادامه محلولهاي آبي 8- فعاليت و ضريب فعاليت 9- روش سيستماتيك 10- روشهاي سيستماتيك 11- تيتراسيون هاي رسوبي با نقره نيترات 12- نظريه تيتراسيونهاي خنثي كردن 13- اسيد و باز پيچيده 14- تيتراسيون هاي تشكيل كمپكس