Products

وی سی دی های دانش افشان از ابتدایی تا دکتری

شیمی فیزیک 2

مقطع : دانشگاهيرشته تحصیلی : شیمی-زیست شناسی-زمین شناسیگرایش : مجموعه علوم پایه نام استاد : آقای بهادر بیگیتعداد وی سی دی : 22تعداد دی وی دی : 4 قیمت : 2900000

توضیحات تکمیلی این درس به شرح زیر می باشند :

@daneshafshan67 ; اینستاگرام


فصول این درس به شرح زیر می باشند :

1- فازها و نمودارهاي فازي2- فازها و نمودارهاي فازي3- فازها و نمودارهاي فازي4- فازها و نمودارهاي فازي5- فازها و نمودارهاي فازي6- محلول ها7- محلول ها و روابط ترموديناميكي اختلاط8- محلول ها9- پتانسيل شيميايي محلول ها10- محلول غير ايده آل انحراف- از قانون زائول11- خواص گالگيتيو در محلول ها12- نمودارهاي تعادلات فازي در سيستم هاي دو جسمي و سه جسمي13- نمودارهاي تعادلات فازي در سيستم هاي دو جسمي و سه جسمي14- نمودارهاي تعادلات فازي در سيستم هاي دو جسمي و سه جسمي15- الكتروليت ها16- رسانايي الكتروليت ها17- عدد انتقالي روش هاي تعيين آن18- ضريب فعاليت- برهمكنش هاي يوني و معادله و بار- هوكل19- شكل هاي مختلف نظريه دباي- هوكل بر حسب غلظت20- انواع الكتروهاي شيميايي21- دسته بندي پيل هاي شيميايي22- انواع پيل هاي الكتروشيميايي