Products

وی سی دی های دانش افشان از ابتدایی تا دکتری

نظریه زبان ماشین

مقطع : دانشگاهيرشته تحصیلی : کامپیوتر-نرم افزار-سخت افزار-فناوری اطلاعاتگرایش : مجموعه فنی و مهندسی نام استاد : آقای طالبیتعداد وی سی دی : 10تعداد دی وی دی : 2 قیمت : 2100000

توضیحات تکمیلی این درس به شرح زیر می باشند :

@daneshafshan67 ; اینستاگرام


فصول این درس به شرح زیر می باشند :

1- زبان و گرامر2- DFA-NFA3- DFA-NFA4- عبارات منظم-گرامر منظم 5- خصوصيتهاي زبان منظم 6- لم تفريق + زبانهاي مستقل از متن 7- ساده سازي گرامر مستقل از متن +فرمهاي نرمال 8- MPDA و خصوصيتهاي زانهاي مستقل از متن 9- خصوصيتهاي بستابي زبانهاي مستقل از متن ماشين تورينگ 10- حساس به متن RE -REC